Responsive image

การจัดการข้อมูลการยืม-คืน


ลำดับ ชื่อทรัพย์สิน รหัส/ผู้ยืม ยืมวันที่ ค่าปรับ สถานะ
1 DT046 ->(รูป) 590341 / NATNATEE MAHAPONG 4 มิ.ย. 2565 (12:55) 155 บาท
เลยกำหนดส่ง
2 Conference kit ->(รูป) 590341 / NATNATEE MAHAPONG 21 ก.พ. 2565 (16:17) 670 บาท
คืนแล้ว
3 DT046 ->(รูป) 590341 / NATNATEE MAHAPONG 21 ก.พ. 2565 (16:17) 670 บาท
คืนแล้ว
4 DT082 ->(รูป) 590341 / NATNATEE MAHAPONG 21 ก.พ. 2565 (16:17) 670 บาท
คืนแล้ว
5 DT047 ->(รูป) 590341 / NATNATEE MAHAPONG 21 ก.พ. 2565 (16:17) 670 บาท
คืนแล้ว
6 Conference kit ->(รูป) admin / admin 21 ก.พ. 2565 (16:16) 670 บาท
คืนแล้ว
7 DT046 ->(รูป) admin / admin 21 ก.พ. 2565 (16:16) 670 บาท
คืนแล้ว
8 DT067 540118 / วัชระ สุชิน 21 ก.ค. 2563 (09:49) 3570 บาท
คืนแล้ว
9 DT067 540118 / วัชระ สุชิน 6 ก.ค. 2563 (09:27) 3645 บาท
คืนแล้ว
10 DT082 ->(รูป) 590341 / NATNATEE MAHAPONG 30 มิ.ย. 2563 (11:47) 3675 บาท
คืนแล้ว